Річна інформація емітента за 2011 рік

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство “Науково-дослідний інститут фермських машин”

1.2. Організаційно-правова форма: Публічне акціонерне товариство

1.3. Місцезнаходження емітента: 04112, М.Київ, Шевченківський, м.Київ, Дегтярівська, 62

1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00239008

1.5. Міжміський код та телефон: (044) 456-01-42

1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: 10741050008000976

1.7. Дата державної реєстрації: 26.06.1992

1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.fermmash.com.ua

2. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

 

Найменування показника

період

звітний

попередній

Усього активів

17286,00

18705,00

Основні засоби (за залишковою вартістю)

364,00

355,00

Довгострокові фінансові інвестиції

0,00

0,00

Запаси

125,00

179,00

Сумарна дебіторська заборгованість

554,00

1908,00

Грошові кошти та їх еквіваленти

27,00

245,00

Власний капітал

16413,00

16686,00

Статутний капітал

12518,00

12518,00

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

899,00

1054,00

Довгострокові зобов’язання

0,00

54,00

Поточні зобов’язання

837,00

1817,00

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

-0,005450

-0,005450

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

-0,005450

-0,005450

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)

50073657,000

50073657,000

Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного періоду загальна номінальна вартість

0,00

0,00

у відсотках від статутного капіталу

0,000000

0,000000

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом періоду

0,00

0,00

Вартість чистих активів

16413,00

16686,00

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників

Органи управління

Органами управління і контролю Емітента:

-Загальні збори акціонерів Товариства;

-Правління Товариства;

-Наглядова Рада Товариства;

-Ревізійна Комісія Товариства.

Посадові особи

голова правління. Ревіч Вадим Маркович. Рік народження: 1970. Освіта: вища, інженер. Стаж керівної роботи (років): 12. Попередня посада: ВАТ “ІРВА”, голова правління. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини немає, адміністративні штрафи не стягувалися, покарання не застосовувалися.Матеріальна винагорода, в т.ч. у натуральній формі, не нараховувались і не виплачувались.

заступник голови правління. Швець Лілія Євгенівна. Рік народження: 1958. Освіта: вища, Київський університет технології та дизайну, інженер-технолог. Стаж керівної роботи (років): 19. Попередня посада: ВАТ “Електроприладпостач”, головний бухгалтер. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини немає, адміністративні штрафи не стягувалися, покарання не застосовувалися. Матеріальна винагорода, в т.ч. у натуральній формі, не нараховувалась і не виплачувалась..

член правління. Чімбірь Володимир Павлович. Рік народження: 1957. Освіта: середня. Стаж керівної роботи (років): 11. Попередня посада: ЗАТ “Реммеханік”, голова правління. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини немає, адміністративні штрафи не стягувалися, покарання не застосовувалися. Матеріальна винагорода, в т.ч. у натуральній формі, не нараховувалась і не виплачувалась..

член правління. Кухарчук Вікторія Володимирівна. Рік народження: 1978. Освіта: вища, Академія ДПА України, фінансист. Стаж керівної роботи (років): 9. Попередня посада: бухгалтер ВАТ “НДІферммаш”. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини немає, адміністративні штрафи не стягувалися, покарання не застосовувалися. Матеріальна винагорода, в т.ч. у натуральній формі, не нараховувалась і не виплачувалась..

голова наглядової ради. Лузан Володимир Костянтинович. Рік народження: 1970. Освіта: вища,  Державний інститут фізкультури. Стаж керівної роботи (років): 4. Попередня посада: ТОВ “Грейтлі-РЗФ-Інтелект”, заступник директора. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини немає, адміністративні штрафи не стягувалися, покарання не застосовувалися. Матеріальна винагорода, в т.ч. у натуральній формі, не нараховувалась і не виплачувалась..

член Наглядової ради. Пльонкіна Тетяна Валеріївна. Рік народження: 1976. Освіта: вища, облік і аудит. Стаж керівної роботи (років): 5. Попередня посада: ПАТ “Електроприладпостач”, бухгалтер. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини немає, адміністративні штрафи не стягувалися, покарання не застосовувалися. Матеріальна винагорода, в т.ч. у натуральній формі, не нараховувалась і не виплачувалась..

член Наглядової ради. Береговий Юрій Анатолійович. Рік народження: 1978. Освіта: середня спеціальна, технолог. Стаж керівної роботи (років): 2. Попередня посада: ПАТ “КЕМЗ “Стенд”, менеджер.. Непогашених судимрстей за корисливі та посадові злочини немає, адміністративні штрафи не стягувалися, покарання не застосовувалися. Матеріальна винагорода, в т.ч. у натуральній формі, не нараховквалась і не виплачувалась..

член Наглядової ради. Коротчук Григорій Миколайович. Рік народження: 1949. Освіта: вища, інженер. Стаж керівної роботи (років): 30. Попередня посада: ПАТ “Електроприладпостач”, головний інженер.. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини немає, адміністративні штрафи не стягувалися, покарання не застосовувалися. Матеріальна винагорода, в т.ч. у натуральній формі, не нараховувалась і не виплачувалась..

член наглядової ради. Кухарчук Сергій Михайлович. Рік народження: 1975. Освіта: вища, юрист. Стаж керівної роботи (років): 10. Попередня посада: ТОВ “АК “Центр професійного аудиту”, бухгалтер.. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини немає, адміністративні штрафи не стягувалися, покарання не застосовувалися. Матеріальна винагорода, в т.ч. у натуральній формі, не нараховувалась і не виплачувалась..

голова ревізійної комісії. Соловйова Інна Андріївна. Рік народження: 1953. Освіта: вища, ІНГ, економіст. Стаж керівної роботи (років): 33. Попередня посада: ПАТ “Електроприладпостач”, начальник відділу. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини немає, адміністративні штрафи не застосовувалися. Матеріальна винагорода, в т.ч. у натуральній формі, не нараховувалась і не виплачувалась..

член ревізійної комісії. Панченко Ольга Миколаївна. Рік народження: 1958. Освіта: вища, Торгово-економічний інститут, економіст. Стаж керівної роботи (років): 17. Попередня посада: ПАТ “НДІ ферммаш”, головний бухгалтер. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини немає, адміністративні штрафи не стягувалися, покарання не застосовувалися. Матеріальна винагорода, в т.ч. у натуральній формі, не нараховувалась і не виплачувалась..

Член ревізійної комісії. Кухарчук Сергій Михайлович. Рік народження: 1975. Освіта: вища, юрист. Стаж керівної роботи (років): 10. Попередня посада: ТОВ “АК “Центр професійного аудиту”, бухгалтер. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини немає, адміністративні штрафи не стягувалися, покарання не застосовувалися. Матеріальна винагорода, в т.ч. у натуральній формі, не нараховувалась і не виплачувалась..

Засновники емітента

Міністерство машинобудування, військово-пром. комплексу і конверсії України (нак.№155Д від 13.07.199. Код за ЄДРПОУ: 00000. Місцезнаходження: Україна, 00000, Київська, Солом”янський, м.Київ, Сурикова, 3. 0,000000%.

4. Інформація про цінні папери емітента

Акції. Дата реєстрації випуску: 02.06.2010. Номер свідоцтва про реєстрацію випуску: 118/10/1/10. Найменування органу, що зареєстрував випуск: ДКЦПФР. Міжнародний ідентифікаційний номер: UA1001491000. Тип цінного папера: Іменні прості . Форма існування та форма випуску: Бездокументарна, іменні. Номінальна вартість (грн.): 0,25. Кількість акцій (штук): 50073657. Загальна номінальна вартість (грн.): 12518414,25. Частка у статутному капіталі (у відсотках): 100,000000. Обіг ЦП на фондових ринках не відбувався, додаткового випуску  ЦП не було, лістингу та делістингу не було.

5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України

Облік прав власності ЦП емітента веде ТОВ “Лідер Кастодіан”

6. Інформація про загальні збори

Вид загальних зборів: чергові. Дата проведення: 28.04.2011. Кворум зборів (%): 99,920000. Порядок денний:

1.Заслуховування звіту Правління про фінансово-господарську діяльність товариства у 2010 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

2.Заслуховування звіту Ревізійної комісії про роботу у 2010 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

3.Заслуховування звіту Наглядової ради про роботу у 2010 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4.Затвердження річного звіту і балансу товариства за 2010 рік.

5.Розподілу прибутку і збитків товариства за 2010 рік.

6.Затвердження договорів та угод за 2010 рік.

7.Припинення повноважень членів Наглядової ради товариства.

8.Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

9.Внесення змін до статуту Товариства; затвердження нової редакції Статуту ПАТ “Науково-дослідний інститут фермських машин”..

7. Інформація про дивіденди

Дивіденди не нараховувались та не виплачувались.

8. Інформація щодо аудиторського висновку

Аудиторський висновок (скорочений для публікації в загальнодоступній інформаційній базі).

1.Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) Товариства з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма “Порадник” щодо  фінансової  звітності Публічного акціонерного товариства “Науково-дослідний інститут фермських машин” станом на 31.12.2011 р.

2.Адресат: власники цінних паперів, керівництво Публічного акціонерного товариства “Науково-дослідний інститут фермських машин”, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, інші користувачі.

3.Вступний параграф.

3.1.Основні відомості про емітента: Повне найменування Публічне акціонерне товариство “Науково-дослідний інститут фермських машин”.

Скорочена назва ПАТ “НДІФерммаш”.

Код за єдиним державним реєстром підприємств та організацій України 00239008.

Місцезнаходження: 04112, м. Київ , вул. Дегтярівська, 62.

Дата державної реєстрації: Державна реєстрація проведена 26.06.92р. Шевченківською у м. Києві державною адміністрацією. Заміна свідоцтва про державну реєстрацію відбулася 26.04.2010р. Номер запису 10741050008000976.

3.2.Опис аудиторської перевірки.

Аудит проведено відповідно до МСА, зокрема до МСА 700 “Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності”, МСА 705 “Модифікація думки у звіті незалежного аудитора”, МСА 706 “Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора”, а також відповідно до “Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики)”, затверджених Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29 вересня 2011 року №1360, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 листопада 2011р. №1358/20096 та “Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами  та професійними учасниками фондового ринку”,  затвердженого  рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 грудня 2006 р. N 1528 , зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 січня 2007 р. N 53/13320 .

Ми провели аудит повного комплекту фінансової звітності компанії Публічне акціонерне товариство “Науково-дослідний інститут фермських машин” за 2011 рік, що додається, яка включає баланс станом на 31.12.2011р., звіт про фінансові результати , звіт про власний капітал , звіт про рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, а також стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснювальні примітки. Фінансова звітність складена відповідно до Закону “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999р. №996-ХІV , чинних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, затверджених Міністерством фінансів України, інших нормативно-правових актів в галузі господарської діяльності, що були чинними в Україні.

4.Опис відповідальності управлінського персоналу  за підготовку та достовірне представлення фінансових звітів.

Управлінський персонал несе відповідальність за подання цієї фінансової звітності відповідно до Закону “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999р. №996-ХІV і Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, прийнятих в Україні, та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає необхідним для забезпечення складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

5.Опис відповідальності аудитора за надання висновку стосовно  фінансової звітності.

Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів  аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту.  Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також  планування й виконання аудиту  для отримання достатньої впевненості,  що  фінансова звітність не містить  суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта  господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятності облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні і належні аудиторські докази для висловлення  аудиторської  думки.

6.Думка аудитора щодо повного комплекту фінансової звітності  відповідно до МСА 705 “Модифікація думки у звіті незалежного аудитора” та інших стандартів, що стосуються підготовки аудиторського висновку.

6.1.Підстави для висловлення модифікованої (умовно-позитивної) думки.

Підставою для висловлення модифікованої аудиторської думки є незгода з управлінським персоналом  щодо методу   застосування обраної облікової політики  відповідно до застосованої концептуальної основи підготовки фінансової звітності.

Вартість запасів компанії  відображена у балансі у розмірі 125 тис. грн. Управлінський персонал не визнав запаси за меншою  з двох оцінок: первісною вартістю або чистою вартістю реалізації, а визнав лише за собівартістю, що є відхиленням від вимог П(С)БО 9 “Запаси”. Облікові записи компанії свідчать, що якби управлінський персонал визнав вартість запасів за меншою  з двох оцінок: первісною вартістю або чистою вартістю реалізації, то потрібно було б провести уцінку запасів на 75 тис. грн. до їх чистої вартості реалізації. Відповідно збільшились би операційні витрати компанії та збільшилась би сума збитку на 75 тис. грн. Сума власного капіталу зменшилась би на 75 тис. грн.

Викривлення є суттєвим, але не  всеохоплюючим.

6.2.Умовно-позитивна думка.

На нашу думку, за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфі “Підстави для висловлення модифікованої (умовно-позитивної) думки”, фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан компанії Публічне акціонерне товариство “Науково-дослідний інститут фермських машин” станом на 31.12.2011р. та її фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до законодавства України з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності, зокрема до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, прийнятих в Україні.

6.3. Пояснювальний параграф

Не змінюючи нашої умовно-позитивної  думки, звертаємо увагу на те, що в  Звіті про фінансові результати  за 2011 рік компанія відображає  збитки в сумі 273 тис. грн. Ця обставина вказує на існування суттєвої невизначеності, яка може поставити під значний сумнів здатність компанії безперервно продовжувати діяльність.

7. Розкриття інформації відповідно до  вимог “Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами  та професійними учасниками фондового ринку”,  затвердженого  рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 грудня 2006 р. N 1528 , зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 січня 2007 р. N 53/13320 .

Бухгалтерський облік в компанії ведеться відповідно до вимог Закону “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999р. №996-ХІУ , Плану рахунків  бухгалтерського обліку та Інструкції про застосування Плану рахунків, які затверджені наказом МФУ від 30.11.1999р. №291,чинних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, затверджених Міністерством фінансів України. Облікова політика затверджена наказом №1ОП від 03.01.2011р. Зміни до облікової політики протягом року не вносилися.

7.1 Висновок аудитора стосовно розкриття інформації за видами активів відповідно до встановлених нормативів, зокрема національних (положень) стандартів бухгалтерського обліку.

Активи за даними фінансової звітності станом на 31.12.2011 р. складають  17286 тис. грн.

Аудитор висловлює думку, що інформація за видами активів (їх склад і структура), за винятком впливу питання про уцінку запасів до їх чистої вартості реалізації, розкрита достовірно в усіх суттєвих аспектах  відповідно до облікових принципів, загальноприйнятих в Україні, зокрема національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

7.2 Висновок аудитора стосовно розкриття інформації про зобов’язання відповідно до встановлених нормативів, зокрема національних (положень) стандартів бухгалтерського обліку.

Зобов”язання  станом на 31.12.11 складаються з короткострокових зобов”язань 837 тис.грн.

Забезпечення для відшкодування наступних витрат на оплату відпусток працівникам  визнані в сумі 36 тис. грн.

Аудитор висловлює думку, що інформація про зобов”язання станом на 31.12.11р. розкрита достовірно у всіх суттєвих аспектах відповідно до облікових принципів, загальноприйнятих в Україні, зокрема, національних  положень  (стандартів) бухгалтерського обліку.

7.3. Висновок аудитора стосовно розкриття інформації про власний капітал відповідно до встановлених нормативів, зокрема національних (положень) стандартів бухгалтерського обліку.

Власний капітал  на 31.12.11 р. визначений в сумі  16413 тис. грн. і складається з статутного капіталу, резервного капіталу, додаткового капіталу, нерозподіленого прибутку.

Аудитор висловлює думку, що інформація про власний капітал, за винятком впливу питання про уцінку запасів до їх чистої вартості реалізації, розкрита відповідно до  облікових принципів, загальноприйнятих в Україні, зокрема національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

7.4 Висновок аудитора стосовно сплати акціонерним товариством  статутного фонду (капіталу) у встановлені законодавством терміни .

Статутний капітал станом на 31.12.2011р сплачено повністю в сумі 12518 тис.  грн.  у встановлені законодавством терміни.

7.6. Висновок аудитора стосовно розкриття інформації щодо обсягу чистого прибутку (збитку).

За результатами діяльності  2011 року в Звіті про фінансові результати відображено  чистий збиток  в сумі 273 тис. грн.

Інформація щодо обсягу чистого прибутку, за винятком впливу питання про уцінку запасів до їх чистої вартості реалізації, розкрита у відповідності до облікових принципів, загальноприйнятих в Україні.

7.7. Висновок щодо розкриття інформації про дій, які відбулися протягом звітного року та можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів, визначених частиною першою статті 41 Закону України “Про цінні папери та фондовий ринок”.

Протягом 2011 року відбувалися події, які можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів, а саме: зміна складу посадових осіб емітента.

8. Інша допоміжна  інформація. (Звіт щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів).

8.1   Вартість чистих активів компанії   перевищує розмір статутного капіталу, що відповідає вимогам законодавства України, а саме частині третій статті 155 Цивільного кодексу України.

8.2 Суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю, не встановлено.

8.3 Значні правочини, предметом яких було майно вартістю 10 і більше  відсотків вартості активів товариства, за даними останньої річної фінансової звітності  (за 2011 рік) не здійснювались.

8.4 В компанії впроваджені принципи  корпоративного  управління відповідно до рішення ДКЦПФР від 11.12.2003 р. за № 571 “Про затвердження принципів корпоративного управління”. Створення служби внутрішнього аудиту, знаходиться в стадії розробки.

8.5 Відповідно до МСА 240 “Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності” аудиторами були ідентифіковані й оцінені ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства. Нами отримані достатні та прийнятні аудиторські докази , які дозволяють знизити ризик суттєвого викривлення фінансової    звітності внаслідок шахрайства до прийнятного рівня.

9.Основні відомості про аудиторську фірму.

Аудиторська Фірма “Порадник” Код ЄДРПОУ 23509918 здійснює діяльність на підставі Свідоцтва про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності № 0997 рішення АПУ від  26.01.2001 р. №98, дія Свідоцтва подовжена рішенням АПУ від 04.11.2010р.№221/3 до 04.11.2015

Місцезнаходження 01042 м. Київ, Б-р Дружби Народів, 9, к.1. тел.272-43-72.

Електронна адреса: ova1@ukr.net

Директор АФ “Порадник”  Аксенова Ольга Валентинівна здійснює свою діяльність на підставі Сертифіката аудитора серії А № 003169 , виданого Аудиторською палатою України 26.06.1997 р. та дійсного по 26.06.2016 р. (продовжене рішенням АПУ від 26.05.2011р. №231/2);

Телефон (067) 773-58-44      Електронна адреса: ova1@ukr.net

Аудитор Попущенко Олена Іванівна здійснює свою діяльність на підставі Сертифіката аудитора серії А №003709, виданого Аудиторською палатою України 26.03.99р. та дійсного по 26.03.13 р. (продовжене рішенням АПУ від 31.01.2008р. №186/1);

Телефон (050) 906-72-44. Електронна адреса: popushenko@voliacable.com

Договір на проведення аудиту №15/2/12 від 15 січня 2012р .

Дата початку 01.02.2012р., дата закінчення проведення аудиту 24.02.2012р.

Дата аудиторського висновку 24 лютого 2012р.

Підписи:

Директор ТОВ Аудиторська фірм “Порадник”                                       Аксенова О.В.

Аудитор                                                                                                       Попущенко О.І.

9. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії та іншого оприлюднення

Дата розміщення інформації в загальнодуступній інформаційній базі даних комісії 17.04.2012 р.

10. Підпис

10.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

10.2. Голова правління, Ревіч Вадим Маркович, 24.02.2012