Річна інформація емітента за 2010 рік

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство “Науково-дослідний інститут фермських машин”

1.2. Організаційно-правова форма: Публічне акціонерне товариство

1.3. Місцезнаходження емітента: 04112, М.Київ, Шевченківський, м.Київ, Дегтярівська, 62

1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00239008

1.5. Міжміський код та телефон: (044) 456-01-42

1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: 10741050008000976

1.7. Дата державної реєстрації: 26.06.1992

1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: Крім оприлюднення на сайті http://stockmarket.gov.ua додатково в мережі Інтернет інформація не розкривалась

 

2. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

період

звітний

попередній

Усього активів

18705,00

18556,00

Основні засоби (за залишковою вартістю)

355,00

360,00

Довгострокові фінансові інвестиції

0,00

0,00

Запаси

179,00

248,00

Сумарна дебіторська заборгованість

1908,00

3006,00

Грошові кошти та їх еквіваленти

245,00

392,00

Власний капітал

16686,00

16542,00

Статутний капітал

12518,00

12518,00

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1054,00

780,00

Довгострокові зобов’язання

54,00

300,00

Поточні зобов’язання

1817,00

1598,00

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

0,002870

0,010000

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

0,002870

0,010000

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)

50073,657000

50073,657000

Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного періоду загальна номінальна вартість

0,00

0,00

у відсотках від статутного капіталу

0,000000

0,000000

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом періоду

0,00

0,00

Вартість чистих активів

16686,00

16542,00

 

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників

Органи управління

Органами управління і контролю емітента:
-Загальні збори акціонерів Товариства;
-Правління Товариства;
-Наглядова Рада Товариства;
-Ревізійна Комісія Товариства

 

Посадові особи

голова правління. Ревіч Вадим Маркович. Рік народження: 1970. Освіта: вища, інженер. Стаж керівної роботи (років): 11. Попередня посада: ВАТ “ІРВА”, голова правління. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини немає, адміністративні штрафи не стягувалися, покарання не застосовувалися.
ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ:
-забезпечує виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства;
-без довіренності діє від імені Товариства, представляє його в усіх установах, підприємствах та організаціях;
-укладає та організовує реалізацію договорів (угод, контрактів) та інших право чинів;
-реалізує основні напрямки діяльності Товариства;
-вирішує питання організації виробництва,
постачання, збуту, фінансування, розрахунків та внутрішнього контролю;
-забезпечує кадрову політику Товариства;
-встановлює умови оплати праці;
-організовує виконання виробничих програм, довірених та інших зобов”язань Товариства.
Матеріальна винагорода, в т.ч. у натуральній формі, не нараховувались і не виплачувались..
заступник голови правління. Швець Лілія Євгенівна. Рік народження: 1958. Освіта: вища, Київський універвитет технології та дизайну, інженер-технолог. Стаж керівної роботи (років): 18. Попередня посада: ВАТ “Електроприладпостач”, головний бухгалтер. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини немає, адміністративні штрафи не стягувалися, покарання не застосовувалися.
Заступник голови правління:
-діє за генеральною довіренністю Товариства;
-бере учась у роботі Товариства особисто;
-забезпечує виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства;
-вирішує питання діяльності Товариства.
Матеріальна винагорода, в т.ч. у натуральній формі, не нараховувалась і не виплачувалась..
член правління. Чімбірь Володимир Павлович. Рік народження: 1957. Освіта: середня. Стаж керівної роботи (років): 10. Попередня посада: ЗАТ “Реммеханік”, Голова правління. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини немає, адміністративні штрафи не стягувалися, покарання не застосовувалися.
Член правління:
-бере участь у роботі Товариства особисто;
-забезпечує виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства;
-вирішує питання діяльності Товариства;
-контролює правильність витрачення фондів, встановлення посадових окладів, суворе дотримання штатної дисціпліни;
-організовує і контролює виконання виробничих програм, договірних та інших зобов”язань Товариства.
Матеріальна винагорода, в т.ч. у натуральній формі, не нараховувалась і не виплачувалась..
член правління. Кухарчук Вікторія Володимирівна. Рік народження: 1978. Освіта: вища, Академія ДПА України, фінансист. Стаж керівної роботи (років): 8. Попередня посада: бухгалтер, ВАТ “НДІ ферммаш”. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини немає, адміністративні штрафи не стягувалися, покарання не застосовувалися.
Член правління – головний бухгалтер:
-бере учась у роботі Товариства особисто;
-забезпечує виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства;
-вирішує питання діяльності Товариства;
-забезпечує організацію бухгалтерського обліку в організації і контроль за раціональним, економним використанням матеріальних ресурсів;
-здійснює організацію бухгалтерського обліку на підставі встановлених правил його ведення;
-контролює правильність витрачення фондів, встановлення посадових окладів, суворе дотримання штатної, фінансової і касової дисципліни;
-контролює дотримання встановлених правил проведення інвентаризації коштів, товарно-матеріальних цінностей, основних фондів, розрахунків і платіжних зобов”язань.
Матеріальна винагорода, в т.ч. у натуральній формі, не нараховувалась і не виплачувалась..
голова наглядової ради. Ковальов Олександр Євгенович. Рік народження: 1970. Освіта: вища, юрист. Стаж керівної роботи (років): 10. Попередня посада: ВАТ “Електроприладпостач”, голова правління. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини немає, адміністративні штрафи не стягувалися, покарання не застосовувалися.
Голова наглядової ради:
-має право приймати участь у засіданнях правління Товариства;
-вирішує питання про придбання Товариством акцій, що випускають ним;
-аналізує дії правління, щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів та послуг;
-розглядає звіти правління.
Матеріальна винагорода, в т.ч. у натуральній формі, не нараховувалась і не виплачувалась..
член Наглядової ради. Красний Анатолій Олександрович. Рік народження: 1971. Освіта: вища, механік. Стаж керівної роботи (років): 8. Попередня посада: ВАТ “Електроприладпостач”, головний механік. Непогашених судимоостей за корисливі та посадові злочини немає, адміністративні штрафи не стягувалися, покарання не застосовувалися.
Член наглядової ради:
-приймає участь у засіданнях Наглядової ради та Правління;
-виконує дії, передбачені Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства.
Матеріальна винагорода, в т.ч. у натуральній формі, не нараховувалась і не виплачувалась..
член Наглядової ради. Зеленський Юрій Володимирович. Рік народження: 1970. Освіта: вища, інститут цивільної авіації. Стаж керівної роботи (років): 7. Попередня посада: Компанія “Астра-Холдінг”. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини немає, адміністративні штрафи не стягувалися, покарання не застосовувалися.
Член Наглядової ради:
-приймає участь у засіданнях Наглядової ради та Правління;
-виконує дії, передбачені Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства.
Матеріальна винагорода, в т.ч. у натуральній формі, не нараховувались і не виплачувалисть..
член Наглядової ради. Шило Олена Віталіївна. Рік народження: 1970. Освіта: вища, інститут легкої промисловості. Стаж керівної роботи (років): 4. Попередня посада: ПП “Престо-Сервіс”, бухгалтер. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини немає, адміністративні штрафи не стягувалися, покарання не застосовувалися
Член Наглядової ради:
-приймає участь у засіданнях Наглядової ради та Правління;
-виконує дії, передбачені статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства
Матеріальна винагорода, в т.ч. у натуральній формі, не нараховувалась і не виплачувалась.
член Наглядової ради. Лисогора Вікторія Володимирівна. Рік народження: 1966. Освіта: вища. Стаж керівної роботи (років): 4. Попередня посада: ВАТ “Електроприладпостач”, помічник генерального директора. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини немає, адміністративні штрафи не стягувалися, покарання не застосовувалися
Член Наглядової ради:
-приймає участь у засіданнях Наглядової ради та Правління;
-виконує дії, передбачені Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства
Матеріальна винагорода, в т.ч. у натуральній формі, не нараховувалась і не виплачувалась.
голова ревізійної комісії. Соловйова Інна Андріївна. Рік народження: 1953. Освіта: вища, ІНГ, економіст. Стаж керівної роботи (років): 32. Попередня посада: Начальник відділу, ВАТ “Електроприладпостач”. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини немає, адміністративні штрафи не стягувалися, покарання не застосовувалися
Голова ревізійної комісії:
-конролює фінансово-господарську діяльність правління;
-контролює виконання договірних зобов”язань Товариства;
-контролює виконання встановлених загальними зборами акціонерів планів та основних напрямків діяльності Товариства;
Матеріальна винагорода, в т.ч. у натуральній формі, не нараховувалась і не виплачувалась.
Член ревізійної комісії. Кухарчук Сергій Михайлович. Рік народження: 1975. Освіта: вища, юрист. Стаж керівної роботи (років): 9. Попередня посада: ТОВ “Грейтлі-інтелект”, головний бухгалтер. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини немає, адміністративні штрафи не стягувалися, покарання не застосовувалися
Член ревізійної комісії:
-контролює фінансово-господарську діяльність Правління;
-контролює виконання договірних зобов”язань Товариства;
-контролює виконання встановлених загальними зборами акціонерів планів та основних напрямків діяльності Товариства
Матеріальна винагорода, в т.ч. у натуральній формі, не нараховувалась і не виплачувалась.
Член Ревізійної комісії. Панченко Ольга Миколаївна. Рік народження: 1958. Освіта: вища, Тогово-економічний інститут, економіст. Стаж керівної роботи (років): 16. Попередня посада: ВАТ “НДІ ферммаш”, головний бухгалтер. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини немає, адміністративні штрафи не стягувалися, покарання не застосовувалися
Член ревізійної комісії:
-контролює фінансово-господарську діяльність правління;
-контролює виконання договірних зобов”язань Товариства;
-контролює виконання встановлених загальними зборами акціонерів планів та основних напрямків діяльності Товариства
Матеріальна винагорода, в т.ч. у натуральній формі, не нараховувалась і не виплачувалась.
Відомості про володіння посадовими особами акціями товариства:
голова правління. Ревіч Вадим Маркович. Кількість акцій: 0. У відсотках: 0,000000.
заступник голови правління. Швець Лілія Євгенівна. Кількість акцій: 0. У відсотках: 0,000000.
член правління. Чімбірь Володимир Павлович. Кількість акцій: 20. У відсотках: 0,000040.
член правління. Кухарчук Вікторія Володимирівна. Кількість акцій: 0. У відсотках: 0,000000.
голова наглядової ради. Ковальов Олександр Євгенович. Кількість акцій: 7. У відсотках: 0,000014.
член Наглядової ради. Красний Анатолій Олександрович. Кількість акцій: 10. У відсотках: 0,000020.
член Наглядової ради. Зеленський Юрій Володимирович. Кількість акцій: 0. У відсотках: 0,000000.
член Наглядової ради. Шило Олена Віталіївна. Кількість акцій: 0. У відсотках: 0,000000.
член Наглядової ради. Лисогора Вікторія Володимирівна. Кількість акцій: 0. У відсотках: 0,000000.
голова ревізійної комісії. Соловьойва Інна Андріївна. Кількість акцій: 7. У відсотках: 0,000014.
Член ревізійної комісії. Кухарчук Сергій Михайлович. Кількість акцій: 21. У відсотках: 0,000042.
Член Ревізійної комісії. Панченко Ольга Миколаївна. Кількість акцій: 0. У відсотках: 0,000000.

 

Засновники емітента

Міністерство машинобудування, військово-пром. комплексу і конверсії України (нак.№155Д від 13.07.199. Код за ЄДРПОУ: 00000. Місцезнаходження: Україна, 00000, Київська, Солом”янський, м.Київ, Сурикова,3. 0,000000%.

 

4. Інформація про цінні папери емітента

 

Акції. Дата реєстрації випуску: 02.06.2010. Номер свідоцтва про реєстрацію випуску: 118/10/1/10. Найменування органу, що зареєстрував випуск: ДКЦПФР. Міжнародний ідентифікаційний номер: UА1001491000. Тип цінного папера: Іменні прості . Форма існування та форма випуску: Бездокументарна, іменні. Номінальна вартість (грн.): 0,25. Кількість акцій (штук): 50073657. Загальна номінальна вартість (грн.): 12518414,25. Частка у статутному капіталі (у відсотках): 100,000000. Обіг ЦП на фондових ринках не відбувався.

 

5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України

Облік прав власності на ЦП емітента до 20.07.2010 вів ТОВ Лідер Реєстр”, з20. 07.2010 веде ТОВ “Лідер Кастодіан”

 

6. Інформація про загальні збори

Вид загальних зборів: чергові. Дата проведення: 12.04.2010. Кворум зборів (%): 99,920000. Порядок денний:
1.Обрання голови та секретаря зборів.
2.Затвердження порядку голосування по процедурним питанням та питанням порядку денного зборів.
3.Заслуховування звіту Правління про фінансово-господарську діяльність товариства у 2009 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4.Заслуховування звіту Ревізійної комісії про роботу у 2009 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5.Заслуховування звіту Наглядової ради про роботу у 2009 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6.Затвердження річного звіту і балансу товариства за 2009 рік.
7.Затвердження договорів та угод за 2009 рік.
8.Розподіл прибутку і збитків товариства за 2009 рік.
9.Про переведення випуску акцій Відкритого акціонерного товариства “Науково-дослідний інститут фермських машин” з документарної форми існування в бездокументарну форму (дематеріалізація випуску) та затвердження Рішення про дематеріалізацію.
10.Про припинення дії договору на ведення реєстру № 2 від 17.03.06р., укладеного з ТОВ “Лідер Реєстр” та визначення дати припинення ведення реєстру.
11.Визначення способу персонального повідомлення акціонерів про дематеріалізацію.
12.Внесення змін до статуту ВАТ “Науково-дослідний інститут фермських машин” у зв”язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України “Про акціонерні товариства”, в тому числі пов”язані зі зміною назви.Затвердження нової редакції Статуту ВАТ “Науково-дослідний інститут фермських машин”.
13.Внесення змін до внутрішніх положень ВАТ “Науково-дослідний інститут фермських машин” з метою приведення їх у відповідність до вимог Закону України “Про акціонерні товариства” та Статуту товариства.
14.Відкликання та обрання Голови та членів Правління товариства.
15.Відкликання та обрання членів Ревізійної комісії товариства.
16.Припинення повноважень членів Наглядової ради товариства.
17.Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради..

 

7. Інформація про дивіденди

 

Дивіденди не нараховувались та не виплачувались.

 

8. Інформація щодо аудиторського висновку

 

Висновок незалежного аудитора Попущенко О.І.
про  фінансову звітність Публічного акціонерного товариства “Науково-дослідний інститут фермських машин”.
станом на 31.12.2010 р.

1.Адресат
Аудиторський висновок підготовлено для подачі до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в складі регулярної інформації  емітента цінних паперів.

2.Вступний параграф.
2.1Основні відомості про відкрите акціонерне товариство.
Повна назва Публічне акціонерне товариство “Науково-дослідний інститут фермських машин”.
Скорочена назва ПАТ ” НДІФерммаш “.
Державна реєстрація проведена 26.06.92р. Шевченківською у м. Києві державною адміністрацією. Заміна свідоцтва про державну реєстрацію відбулася 26.04.2010р. у зв”язку із зміною найменування юридичної особи. Номер запису 10741050008000976.
Код ЄДРПОУ 00239008.
Місцезнаходження: 04112, м.Київ , вул. Дегтярівська, 62.
Телефон 456-01-42.
Публічне акціонерне товариство “Науково-дослідний інститут фермських машин” є правонаступником Відкритого акціонерного товариства “Науково-дослідний інститут фермських машин”, створеного відповідно до наказу Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу  і конверсії України від  13.07.94р. № 155Д шляхом перетворення у відкрите акціонерне товариство Державного підприємства “Державний науково-дослідний інститут фермських машин” відповідно до Указу Президента України від 15.06.1993р. №210/93 “Про корпоратизацію державних підприємств”
Організаційно-правова форма – акціонерне товариство .
2.2 Перелік перевірених фінансових звітів:
Я провела аудиторську перевірку фінансових звітів ПАТ “НДІФерммаш”   станом на 31.12.2010р. за період з 01.01.2010р по 31.12.2010р., що додаються, а саме:
–         баланс (форма №1)  станом на 31.12.10р.
–           звіт про фінансові результати підприємства (форма №2) за 2010р.
–           звіт про рух грошових коштів (форма №3) за 2010рік,
–           звіт про власний капітал (форма №4) за 2010 рік,
–           примітки до річної фінансової звітності (форма №5) за 2010 рік,

3. Відповідальність управлінського персоналу
Управлінський персонал ПАТ “НДІФерммаш”   несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення цих фінансових звітів у відповідності до Закону “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999р. №996-ХІV , чинних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, затверджених Міністерством фінансів України, інших нормативно-правових актів в галузі господарської діяльності, що були чинними в Україні. Відповідальність управлінського персоналу охоплює:
”           розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки;
”           вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.
.
4.Відповідальність аудитора.
Моєю відповідальністю є надання висновку щодо цих фінансових звітів на основі результатів нашої аудиторської перевірки. Ми провели аудиторську перевірку  у відповідності з вимогами  Закону  України  “Про аудиторську діяльність”,  “Міжнародними стандартами аудиту”,  зокрема МСА 700 “Висновок незалежного аудитора щодо повного пакету фінансових звітів загального призначення” та МСА 720 “Інша інформація в документах, що містять перевірені фінансові звіти”,   а також з урахуванням вимог “Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами  та професійними учасниками фондового ринку”,  затвердженого  рішенням Державної комісії з  цінних паперів та фондового ринку від 19 грудня 2006 р. N 1528 , зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 січня 2007 р. N 53/13320 .
Міжнародні  нормативи аудиту вимагають від мене дотримання етичних вимог, а також  планування й виконання аудиторської перевірки  для отримання достатньої впевненості  що  фінансові звіти не містять  суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у фінансових звітах. Відбір процедур залежить від судження аудитора. До таких процедур входить і оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального представлення фінансових звітів.
Аудитор вважає, що отримав достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення своєї думки.

5.Висновок
На мою думку фінансові звіти справедливо та достовірно відображають фінансовий  стан ПАТ “НДІФерммаш”   станом  на 31.12.2010 р., його фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що минув на зазначену дату, у відповідності до облікових принципів, загальноприйнятих в Україні.

6.Висновок відповідно до вимог “Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами  та професійними учасниками фондового ринку”,  затвердженого  рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 грудня 2006 р. N 1528 , зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 січня 2007 р. N 53/13320 .

6.1 Висновок аудитора стосовно розкриття інформації за видами активів відповідно до встановлених нормативів, зокрема національних (положень) стандартів бухгалтерського обліку.

.
Загальна сума  активів за даними фінансової звітності станом на 31.12.2010 р. складає 18705 тис. грн. На думку аудитора інформація за видами активів справедливо та достовірно відображена в фінансовій звітності  підприємства  відповідно до облікових принципів, загальноприйнятих в Україні, зокрема національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

6.2 Висновок аудитора стосовно розкриття інформації про зобов’язання відповідно до встановлених нормативів, зокрема національних (положень) стандартів бухгалтерського обліку.
Зобов’язання  ПАТ “НДІФерммаш” складаються з забезпечень наступних витрат і платежів в сумі 148 тис. грн., довгострокових зобов”язань в сумі 54 тис. грн., та поточних зобов”язань 1817 тис. грн.

Аудитор висловлює думку, що  інформація про зобов”язання справедливо і достовірно відображена в фінансовій звітності  підприємства  відповідно до облікових принципів, загальноприйнятих в Україні, зокрема національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

6.3. Висновок аудитора стосовно розкриття інформації про власний капітал відповідно до встановлених нормативів, зокрема національних (положень) стандартів бухгалтерського обліку.
Власний капітал ПАТ “НДІФерммаш”складається з статутного фонду, резервного капіталу, додаткового капіталу та нерозподілених прибутків  і загальна сума становить 16686 тис. грн.
На думку аудитора інформація про власний капітал справедливо і достовірно відображена в фінансовій звітності  підприємства  відповідно до облікових принципів, загальноприйнятих в Україні, зокрема національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

6.4 Висновок аудитора стосовно сплати акціонерним товариством  статутного фонду (капіталу) у встановлені законодавством терміни .

Статутний капітал сплачений акціонерами в повному обсязі  в сумі  12518 тис.  грн   згідно  з новою редакцією Статуту , зареєстрованого  Шевченківською у м. Києві державною адміністрацією 22.04.2010р., у встановлені законодавством України терміни.

6.5. Висновок аудитора стосовно відповідності вартості чистих активів вимогам законодавства.
Вартість чистих активів на ПАТ “НДІФерммаш”  станом на 31.12.2010р.становить 16686 тис. грн., що перевищує статутний капітал , і таким чином відповідає вимогам законодавства України.

6.6 Висновок аудитора стосовно розкриття інформації щодо обсягу чистого прибутку.
Чистий прибуток відображено в Звіті про фінансові результати за 2010 рік в сумі 144 тис. грн.
Інформація щодо обсягу чистого прибутку за 2010 рік розкрита у відповідності до облікових принципів, загальноприйнятих в Україні.

6.7. Висновок щодо розкриття інформації про дії, які відбулися протягом звітного року та можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів, визначених частиною першою статті 41 Закону України “Про цінні папери та фондовий ринок”.
Загальними зборами акціонерів, що відбулися 12.04.2010 р. (протокол №23)  призначені нові члени Наглядової ради:    Зеленський Юрій Володимирович
Лисогора Вікторія Володимирівна
Шило Олена Віталіївна

Аудитор                                                                 Попущенко О.І.

Основні відомості про аудитора.
Аудитор Попущенко Олена Іванівна здійснює свою діяльність на підставі сертифіката серії А №003709, виданого Аудиторською палатою України 23.03.99р., подовженого до 26.03.13р. рішенням АПУ від 31.01.08 №186/1, та Свідоцтва про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності № 2695, виданого на підставі рішення Аудиторської палати України від 28.09.2001р. №103 та продовженого на підставі рішення Аудиторської палати України від 25.09.2006р. №166/5. Свідоцтво чинне до 25 вересня 2011 р.
Висновок надано 01 березня 2011р.
Адреса аудитора: 01042, м.Київ, вул.Івана Кудрі, 20, кв.14.
Телефон 529-17-02.
Електронна адреса:popushenko@voliacable.com

 

9. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії та іншого оприлюднення

 

Дата розміщення Інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 28.04.2011

 

10. Підпис

10.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

 

10.2. Голова правління, Ревіч Вадим Маркович, 29.04.2011