ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ПРИПИНЕННЯ ПАТ «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ФЕРМСЬКИХ МАШИН»

(РЕОРГАНІЗАЦІЯ ШЛЯХОМ ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕМІТЕНТА В ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ)

 

Інформація про товариство, що припиняє діяльність шляхом перетворення в товариство з додатковою відповідальністю (ТДВ)
Публічне акціонерне товариство «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ФЕРМСЬКИХ МАШИН»(ПАТ «НДІ ФЕРММАШ»): Код ЄДРПОУ – 00239008, місцезнаходження: 04112, Україна, м. Київ, вул. Дегтярівська, 62
Назва уповноваженого органу Товариства що прийняв рішення про припинення (реорганізацію) та дата прийняття рішення
Рішення про припинення ПАТ «НДІ ФЕРММАШ» шляхом перетворення у ТДВ прийняте загальними зборами акціонерів ПАТ «НДІ ФЕРММАШ» (протокол № 25 від 09.02.2012 року)
Кількість та відсоток голосів акціонерів, які голосували за прийняття рішення про припинення шляхом перетворення у ТДВ
Результати голосування за рішення про припинення ПАТ «НДІ ФЕРММАШ» шляхом перетворення у ТДВ:
«за» – 50’034’223 голосів, що становить 99,9999% голосів присутніх акціонерів, «проти» – 70 голосів, 0,0001% голосів присутніх акціонерів
Інформація про товариство, яке створюється в результаті припинення шляхом перетворення в ТДВ
Товариство з додатковою відповідальністю «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ФЕРМСЬКИХ МАШИН» : Код ЄДРПОУ – 00239008, місцезнаходження: 04112, Україна, м. Київ, вул. Дегтярівська, 62.
Сума внеску ПАТ «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ФЕРМСЬКИХ МАШИН»
1. Сума внеску – Статутний капітал ПАТ «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ФЕРМСЬКИХ МАШИН», який складає 12’518’414,25 (дванадцять мільйонів п’ятсот вісімнадцять тисяч чотириста чотирнадцять) гривень 25 копійок;
На дату прийняття рішення про реорганізацію шляхом перетворення статутний капітал ПАТ «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ФЕРМСЬКИХ МАШИН» сплачений повністю;
Мета реорганізації (припинення) Товариства шляхом перетворення
Мінімізації витрат Товариства пов’язаних з обслуговуванням такої організаційно-правової форми як публічне акціонерне товариство.
Спосіб припинення Товариства
Перетворення в товариство з додатковою відповідальністю.
Дані про розміщення випущених в обіг цінних паперів
Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій ПАТ «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ФЕРМСЬКИХ МАШИН», видане Територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в м. Києві та Київській області  02.06.2010 року за № 118/10/1/10 на 50’073’657 (п’ятдесят мільйонів сімдесят три тисячі шістсот п’ятдесят сім) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 (нуль цілих двадцять п’ять сотих) гривень кожна на загальну суму 12’518’414,25 (дванадцять мільйонів п’ятсот вісімнадцять тисяч чотириста чотирнадцять) гривень 25 копійок. Форма існування цінних паперів – бездокументарна.
Викуп акцій у акціонерів, які вимагають цього, в разі якщо ці акціонери не голосували за прийняття загальними зборами рішення про реорганізацію
Затверджена загальними зорами акціонерів ринкова вартість акцій ПАТ «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ФЕРМСЬКИХ МАШИН», яка визначена у відповідності до вимог чинного законодавства України станом на день, що передував дню опублікування в установленому порядку повідомлення про скликання загальних зборів акціонерів ПАТ «НДІ ФЕРММАШ» 09.02.2012 р., складає 0,27 грн.(нуль гривень двадцять сім копійок).
Право на викуп акцій ПАТ «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ФЕРМСЬКИХ МАШИН» має акціонер, який зареєструвався для участі у позачергових загальних зборах 09 лютого 2012 року та голосував проти прийняття рішення загальними зборами про перетворення Товариства. З 09 лютого 2012 року до 09 березня 2012 року акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає Товариству письмову вимогу. У вимозі акціонера про обов’язковий викуп акцій мають бути зазначені його прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій, обов’язкового викупу яких він вимагає. Вимоги подаються в робочі дні з 10.00 год. до 17.00 год. за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 62, оф. 9.  Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов’язковий викуп акцій Товариство здійснює оплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов’язкового викупу акцій, що належать акціонеру, а відповідний акціонер повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття товариством права власності на акції, обов’язкового викупу яких він вимагає.
Договір між Товариством та акціонером про обов?язковий викуп акцій укладається в письмовій формі.
Ціна акцій, що підлягають викупу, становить 0,27 грн.(нуль гривень двадцять сім копійок) за одну акцію, оплата акцій здійснюється в грошовій формі якщо сторони в межах строку, зазначеного для обов?язкового викупу акцій, не дійшли згоди щодо іншого порядку оплати.
Порядок обміну акцій
Розмір частки учасника в статутному (складеному) капіталі ТДВ «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ФЕРМСЬКИХ МАШИН» дорівнюватиме розміру загальної номінальної вартості належних йому акцій ПАТ «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ФЕРМСЬКИХ МАШИН». Розмір частки (у відсотках) кожного акціонера у статутному капіталі ПАТ «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ФЕРМСЬКИХ МАШИН», що перетворюється, дорівнюватиме розміру його частки (у відсотках) у статутному (складеному) капіталі ТДВ «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ФЕРМСЬКИХ МАШИН», створеного шляхом перетворення.
Обмін простих іменних акцій у статутному капіталі ПАТ «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ФЕРМСЬКИХ МАШИН», що перетворюється на частки у статутному капіталі ТДВ «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ФЕРМСЬКИХ МАШИН», що створюється шляхом перетворення, здійснюється в два етапи:
На першому етапі який починається з 09 лютого 2012 року та закінчується 09 березня 2012 року, для обміну акцій ПАТ «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ФЕРМСЬКИХ МАШИН» на письмові зобов’язання про видачу відповідної частки у статутному (складеному) капіталі правонаступника ТДВ «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ФЕРМСЬКИХ МАШИН», акціонерами (або їх уповноваженими представниками) подаються (або надсилаються) письмові заяви на ім’я Голови комісії з припинення, за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 62, оф. 9. Заява складається у довільній формі, із зазначенням прізвища, ім’я по батькові, паспортних даних, ідентифікаційного коду, домашньої адреси та кількості акцій і загальну номінальну вартість акцій, якими володіє акціонер. В разі подання заяви уповноваженим представником акціонера, в заяві також зазначаються прізвище, ім’я по батькові представника та документ, який уповноважує особу бути представником акціонера. Заяви приймаються у робочі дні з 10.00 год. до 17.00 год. в термін з 09 лютого 2012 року та закінчується 09 березня 2012 року. На підставі заяв акціонерів протягом трьох робочих днів з дня отримання відповідної заяви, Головою комісії з припинення виписуються письмові зобов’язання про видачу частки у статутному (складеному) капіталі ТДВ «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ФЕРМСЬКИХ МАШИН» не пізніше терміну закінчення обміну.
У разі не подання акціонерами Товариства заяви про обмін акцій на письмові зобов’язання про видачу частки у статутному (складеному) капіталі Товариства, що створюється шляхом перетворення, Головою комісії з припинення в будь-якому разі протягом трьох робочих днів з дня  закінчення строку для подачі заяв про видачу письмових зобов’язань виписується письмове зобов’язання про видачу акціонеру частки у статутному (складеному) капіталі ТДВ «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ФЕРМСЬКИХ МАШИН» пізніше терміну закінчення обміну.
На другому етапі, який починається з дня установчих зборів ТДВ «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ФЕРМСЬКИХ МАШИН» – правонаступника ПАТ «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ФЕРМСЬКИХ МАШИН», відбувається обмін письмових зобов’язань на частки у статутному (складеному) капіталі ТДВ «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ФЕРМСЬКИХ МАШИН», створеного шляхом перетворення, у відповідності з отриманими на першому етапі письмовими зобов’язаннями про видачу відповідної кількості часток товариства, що створюється внаслідок перетворення і видається Свідоцтво про право власності на частку в ТДВ «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ФЕРМСЬКИХ МАШИН». Термін отримання документів щодо підтвердження права власності на частку у статутному капіталі  ТДВ «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ФЕРМСЬКИХ МАШИН», в обмін на письмові зобов’язання, не обмежується.
Умови, порядок та строки припинення Товариства
Публічне акціонерне товариство «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ФЕРМСЬКИХ МАШИН» припиняється шляхом його реорганізації – перетворення в Товариство з додатковою відповідальністю «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ФЕРМСЬКИХ МАШИН». В результаті реорганізації Товариство з додатковою відповідальністю «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ФЕРМСЬКИХ МАШИН» стає правонаступником усього майна, усіх прав та обов’язків Публічного акціонерного товариства «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ФЕРМСЬКИХ МАШИН».
Процедура припинення Товариства проводитиметься в порядку та в строки, передбачені чинним законодавством України.
Обов’язок по проведенню процедури припинення Товариства покладається на комісію з припинення (реорганізації). З моменту призначення комісії з припинення (реорганізації) до неї переходять повноваження щодо управління справами Товариства.
Строк пред’явлення вимог кредиторів до Товариства становить два місяці з дня публікації повідомлення про припинення юридичної особи у спеціалізованому друкованому ЗМІ («Бюлетень державної реєстрації»).
Після закінчення строку для пред’явлення вимог кредиторами та задоволення чи відхилення цих вимог комісія з припинення складає передавальний акт (баланс), який подається на затвердження загальним зборам акціонерів ПАТ «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ФЕРМСЬКИХ МАШИН».
Порядок повідомлення про припинення Товариства (перетворення в ТДВ)
Про проведення загальних зборів, на яких прийнято рішення про реорганізацію (перетворення в ТДВ), держателі іменних акцій повідомлені персонально шляхом надіслання поштових відправлень з інформацією про строки, порядок денний та місце проведення загальних зборів акціонерів, на яких прийнято рішення про реорганізацію. Крім того загальне повідомлення надруковано в офіційному друкованому виданні ДКЦПФР – «Бюлетень. Цінні папери України» від 29 грудня 2011 року № 248, а також в місцевій пресі газеті «Цінні папери Київ» № 52 від 29.12.2011 р.
Призначення комісії з припинення (реорганізації)
Загальними зборами прийняте рішення призначити комісію з припинення Товариства у такому складі:
Ревіч Вадим Маркович — голова комісії з реорганізації;
Кухарчук Вікторія Володимирівна – член комісії з реорганізації;
Кебкал Сергій Михайлович — член комісії з реорганізації.